QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

登录 | 注册会员 | 找回密码

苏菲论坛—圣传真道网旗下中文社区 中国伊斯兰苏菲学术论坛 中国正统伊斯兰网站  端庄穆斯林信仰

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

CopyRight 2012-2014 DS文库版权所有
古都斯圣训
(0 次评价)4891 人阅读205 次下载
序序........................................................................................................................................................................3 前言前言....................................................................................................................................................................4 第一章记念真主和独一词的贵重..............................................................................................................6 念:万物非主,惟有真主.......................................................................................................................7 赞念真主者的优越....................................................................................................................................7 赞美真主,赞主清净,求主宽宥,向主忏悔......................................................................................7 临死作证万物非主惟有真主的人...........................................................................................................7 记念真主与敬畏真主的尊贵...................................................................................................................8 专心致志的崇拜真主与托靠真主...........................................................................................................8 圣训: “ ‘真主说:你们看一看我的这位念外宣礼而礼拜,并畏惧我的仆人’ ”......................... 8 圣训: “真主说:我造化的人都是倾向正教的”................................................................................8 第二章完美的信仰.......................................................................................................................................9 圣训:真主说:仿效我创造的人最不义..............................................................................................9 圣训: “真主说:你的教生经常问,这是真主造的吗?那是真主造的吗?甚至他们说……” ...................................................................................................................................................................10 圣训: “真主说:谁指我起誓,我不饶恕某人……”.....................................................................10 第三章真主加倍回赐善功........................................................................................................................10 第四章善猜真主.........................................................................................................................................11 第五章真主给自己善良的仆人所预备的...............................................................................................12 第六章恳求真主.........................................................................................................................................12 伊历八月十五夜......................................................................................................................................13 第七章真主喜爱人.....................................................................................................................................13 第八章仇视真主友人的结果与近主最贵的工作...................................................................................14 第九章敬畏真主.........................................................................................................................................14 第十章创造阿丹.........................................................................................................................................15 第十一章母腹中造人................................................................................................................................ 17 第十二章接继近亲.....................................................................................................................................18 第十三章制定拜动.....................................................................................................................................18 杜哈拜的贵重..........................................................................................................................................22 第十四章人首先被清算的是拜功............................................................................................................22 第十五章施舍与施舍的贵重....................................................................................................................23 第十六章斋戒.............................................................................................................................................24 第十七章住阿勒法日穆圣给自己教民的祈祷与宰牲日的讲演..........................................................25 第十八章为主道而奋斗............................................................................................................................26 真主与阵亡的佳比勒的父亲阿布杜拉交谈........................................................................................27 真主对殉教者说:你们要什么呢?.................................................................................................... 27 殉教者与死在床上者的辩论.................................................................................................................27 欺骗战友家眷者......................................................................................................................................28 真主喜悦为主道出征者.........................................................................................................................28 第十九章穆圣的教民报酬倍增................................................................................................................28 第二十章《讨拉提》中穆圣的特征....................................................................................................... 28 第二十一章坚忍双目失明的报酬............................................................................................................29 孩子夭折的回赐......................................................................................................................................29 患病者赞主的尊贵..................................................................................................................................29 诵读古兰经升高品级............................................................................................................................. 30 第二十二章抵偿.........................................................................................................................................30 第二十三章穆圣关心其教生....................................................................................................................30 真主为穆圣收缩大地............................................................................................................................. 31

打分:

0 星

用户评论:

mafu007
于 2016-01-16 上传
畅读榜

小黑屋|手机版|Archiver|圣传真道网

GMT+8, 2020-8-12 06:54

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部